หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ Tiparos Challenge2021 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ Tiparos Challenge2021 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย

admin he
2023-04-02 14:51:20

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ Tiparos Challenge2021 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย


นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขัน
รายการ Tiparos Challenge2021 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ และ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Tiparos Challenge2021 Rising Star Chef: SECRET OF SAUCE ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป