หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

admin he
2024-05-17 16:20:13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปัทมา หิรัญโญภาส ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2567 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567