หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin he
2023-11-17 18:08:13


บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน 

ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย     

1. เส้นหมี่ จำนวน 5 ลัง     

2. แป้งข้าวเหนียว จำนวน 5 ลัง     

3. แป้งข้าวเจ้า จำนวน 5 ลัง    

4. แป้งทำเบเกอร์รี่ จำนวน 5 ลัง     

5. แป้งทำขนมไทยสำเร็จรูป จำนวน 5 ลัง 

    โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ยง  เฟื่องขจรฟุ้ง หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์กฤษณธร สาเอี่ยม ตัวแทนอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ ลานด้านหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี