หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

admin he
2023-07-07 20:38:03


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565


     วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยมี อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมต้อนรับและเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า (ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ (กรรมการ) และ นางสาวรดาศา โพธิ์จาด (เลขานุการ) ณ ห้องประชุม 26109


     ทั้งนี้ สาขาวิชาจะนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป