หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > อาจารย์ ดร.ปัทมา หิรัญโญภาส ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการทำอาหาร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดเมนูอาหารและทำอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม”
อาจารย์ ดร.ปัทมา หิรัญโญภาส ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการทำอาหาร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดเมนูอาหารและทำอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม”

admin he
2024-05-17 16:22:23

อาจารย์ ดร.ปัทมา หิรัญโญภาส ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการทำอาหาร 

ในหัวข้อเรื่อง “การจัดเมนูอาหารและทำอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม”

อาจารย์ ดร.ปัทมา หิรัญโญภาส ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการทำอาหาร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดเมนูอาหารและทำอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ตึก 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี