หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

admin he
2024-03-18 11:59:48


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่  อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์  ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567