หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนงานบ้านโภชนาการ การประกอบอาหาร และขนมไทย
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนงานบ้านโภชนาการ การประกอบอาหาร และขนมไทย

admin he
2023-12-17 09:41:31

อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนงานบ้านโภชนาการ การประกอบอาหาร และขนมไทย

    วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 10.00 น. นำโดย อาจารย์นฤมล  เปียซื่อ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์  แสนพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนงานบ้านโภชนาการ การประกอบอาหาร และขนมไทย ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ งานบ้าน งานโภชนาการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ณ อาคาร 25 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา