หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

admin he
2024-05-17 16:17:18

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 

      วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตที่มีศักยภาพ พร้อมด้วยประสบการณ์และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานผู้ประกอบอาหารไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี