หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

admin he
2024-04-10 13:28:27

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

  วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ การทำงานในสถานที่จริง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ในการนำความรู้ที่ได้หลังจากการฝึกงาน  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา