หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำเสนอโครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำเสนอโครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

admin he
2024-04-01 14:57:08

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำเสนอโครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบผลงานวิจัย 5 บท ในรายวิชาโครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้ารับฟังและร่วมประเมินผลงานวิจัยของนักศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา